وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

زمانبندی امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی رشته مکانیک خودرو

زمانبندی امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی رشته مکانیک خودرو

ردیف

نام درس

تاریخ امتحان

1

نقص یابی

25/2/95 ساعت 16:00

2

انتقال قدرت اتوماتیک

25/2/95 ساعت 16:00

3

انتقال قدرت معمولی

26/2/95 ساعت 16:00

4

مولد قدرت 3

26/2/95 ساعت 16:00

5

انتقال قدرت

26/2/95 ساعت 16:00

6

دستگاه الکتریکی خودرو

26/2/95 ساعت 16:00

7

سوخت رسانی

27/2/95 ساعت 16:00

8

شاسی و بدنه خودرو

27/2/95 ساعت 16:00

 تاریخ انتشار: 1395/02/14