وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

نمایه دروس رشته های تحصیلی


 گروه کامپیوتر

    کارشناسی ناپیوسته  کامپیوتر

    کاردانی ناپیوسته کامپیوتر

    کاردانی پیوسته کامپیوتر

 گروه برق

     کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

     کاردانی ناپیوسته الکترونیک

    کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

  گروه مکانیک

   کارشناسی ناپیوسته مهندسی  تکنولوژی مکانیک خودرو

    کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

  کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک خودرو 

گروه حسابداری

    کاردانی ناپیوسته

    کاردانی پیوسته حسابداری

-کارشناسی ناپیوسته حسابداری

  گروه کشاورزی

    کاردانی پیوسته امور زراعی باغی

 كارشناسي توليدات گياهي

  گروه آموزش پرورش ابتدای و دینی عربی

    کارشناسی ناپیوسته آموزش پرورش ابتدایی

    کاردانی دینی و عربی

   كارشناسي ديني وعربي

  گروه تربیت بدنی

     کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی - مربی گری

    کاردانی پیوسته تربیت بدنی

   کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

   کارشناسی ارشد تربیت بدنی

  گروه معماری و عمران و ساختمان

   کاردانی پیوسته معماری

   کارشناسی ناپیوسته معماری

   کاردانی پیوسته ساختمان

   کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

   کارشناسی ارشد معماری

  گروه انسانی

    کارشناسی پیوسته حقوق

    کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

    کارشناسی پیوسته علوم سیاسی

    کارشناسی پیوسته روانشناسی