وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

مهندس مجیب صالحي بالاشهري


 

 

 

   مهندس مجیب صالحی بالاشهری

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

1-کارشاس ارشد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک گیاهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

پایان نامه :

کارشناسی ارشد : بررسی خصوصیات مورفولوژیک جنس سارگاسوم در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

 

سوابق شغلی:

1-عضو هیئت علمی تمام وقت گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

2-معاون آموزش و دانشجویی دانشگاه آزاد واحد رودان از سال 1388 تا 1390 و از سال 1392 تاکنون

3-عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی استان هرمزگان از سال 1393 تا کنون

4-دبیر کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

5-رئیس کمیته انضباطی داشجویان از سال 1392 تاکنون

6- عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه پانزده از 1389 تاکنون